دوشنبه ۰۴ شهریور, ۱۳۹۸
مطالبه گری حق مردم است

شهروندان پاسخ می دهند

اگر شهردار بم بودید چه می کردید؟