جمعه ۲۲ آذر, ۱۳۹۸
مطالبه گری حق مردم است

تصمیم گیری برای دو طرح مهم مدیریت شهری در کرمان وبم